Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Co zyskujemy dzieląc Naszą nieruchomość opisywaliśmy we wcześniejszym artykule dotyczącym podziału nieruchomości objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Tym razem zajmiemy się działkami dla których brak jest takiego planu. Nieruchomości dla których nie sporządzono MPZP również można dzielić, z tym że proces ten się troszkę bardziej wydłuża, ponieważ są nam potrzebne dodatkowe dokumenty, o których nie musimy myśląc dzieląc nieruchomość która objęta jest MPZP.

Pierwszym etapem jest wystąpienie do branż (tj. gazownia, energetyka, wodociągi) o wydanie zapewnienia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, możemy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, Wniosek składamy do Urzędu Gminy/Miastwraz z załącznikami tj:

  • kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000) z zaznaczonymi granicami terenu inwestycji, obejmujący obszar nie mniejszy niż 3-krotność szerokości frontu działki w promieniu min. 50 m od granic działki inwestycyjnej,
  • egzemplarz mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 (lub 1:2000),
  • graficzne określenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej,
  • wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem,
  • umowy gwarancyjne o zapewnieniu wykonania uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy inwestorem a właściwymi jednostkami organizacyjnymi (wodociągi, zakład energetyczny, ewent. zakład gazowniczy itp.) z podaniem działek na których będą projektowane przyłącza)

Lista załączników może się nieznacznie różnić w zależności od gminy.

We wniosku o ustalenie warunków zabudowy musimy określić rodzaj planowanej inwestycji (czy jest to budowa domu jednorodzinnego, wielorodzinnego itd.) ponadto należy podać charakterystykę planowanej inwestycji, czyli szerokość elewacji frontowej, powierzchnię zabudowy, kubaturę, ilość kondygnacji itd. Musimy także określić rodzaj zabudowy w najbliższym otoczeniu, w jaki sposób będzie zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Po wypełnieniu wniosku i zgromadzeniu wszelkich, niezbędnych załączników składamy wniosek do Urzędu Gminy/Miasta. Po otrzymaniu warunków zabudowy, jesteśmy na równi z tymi których nieruchomość objęta jest MPZP. W kolejnych etapach postępujemy zgodnie z zapisami z artykułu „Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów które są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?”