Geodezyjne zmiany prawne od 1 stycznia

1 stycznia 2017 roku zmienia się prawo dotyczące m.in. mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków, infrastruktury informacji przestrzennej czy Geoportalu.

Zgodnie z art. 53b Prawa geodezyjnego i kartograficznego „organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b [EGiB, GESUT, szczegółowych osnów, BDOT500 – red.], nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.” i dalej: „w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi”.

Czy w takim razie wraz z nowym rokiem definitywnie żegnamy już analogową mapę zasadniczą? Niestety, nie wszędzie. Jak wynika z „Raportu o informatyzacji powiatowej geodezji” opublikowanego w grudniowym wydaniu miesięcznika GEODETA, jeszcze w co 20. ośrodku dokumentacji geodezyjnej funkcjonują wyłącznie „analogi”, a w 16% ODGiK-ów są one w przewadze. Wyłącznie wektorową formę mapy zasadniczej ma zaś 43% powiatów i miast na prawach powiatu.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków 31 grudnia 2016 roku upływa termin modernizacji EGiB dla obszarów wiejskich (dla terenów miejskich upłynął 31 grudnia 2014 r.). I w tym przypadku w niektórych regionach kraju jest to, niestety, tylko teoria. Statystki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wskazują, że pokrycie cyfrową mapą ewidencyjną o pełnej treści wynosi 97% w miastach i 78% na wsi. Jeśli chodzi o część opisową, zakres danych EGiB jest zgodny z przepisami dla 91% obszarów miast i 63% terenów wiejskich. Choć liczby te odnoszą się do grudnia 2015 r., trudno oczekiwać, by przez rok osiągnęły 100%.

Kolejne istotne zmiany wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z tym aktem minister ds. informatyzacji przejmuje zadania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej (dotychczas było to zadanie głównego geodety kraju) oraz koordynowaniem tworzenia, utrzymywania i rozwijania IIP (wcześniej zadanie to wykonywał minister właściwy ds. administracji publicznej przy pomocy GGK). Ustawa przewiduje ponadto, że Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie działać przy MC (dotychczas przy MSWiA). W związku z tym 1 stycznia 2017 r. wygaśnie członkostwo dotychczasowych członków Rady IIP, a nowych minister cyfryzacji ma powołać do 15 stycznia.

Ponadto, jak już pisaliśmy w tym tygodniu na Geoforum.pl, 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące nazw i granic niektórych samorządów oraz nadania wybranym miejscowościom statusu miasta.

Źródło: https://geoforum.pl/?page=news&id=22920&link=geodezyjne-zmiany-prawne-od-1-stycznia#890