Sporządzanie map do celów projektowych

Sporządzenie mapy do celów projektowych jest niezbędne przed realizacją inwestycji dla której wymagane jest pozwolenie na budowę, czyli przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego lub innych obiektów budowlanych, a także przy projektowaniu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami.

Na podstawie mapy do celów projektowych projektant opracowuje plan zagospodarowania nieruchomości, lub projekt sieci uzbrojenia terenu.