Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów które są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

W celu zwiększenia atrakcyjności  gruntu, a  także podniesienia wartości nieruchomości dokonuje się podziałów dużych działek na mniejsze.

Mniejsze działki szybciej znajdują kupca, ponieważ niejednokrotnie osoby będące zainteresowane zakupem działki szukają jej na wymarzony domek z ogródkiem.

Podział działki w praktyce jest procesem złożonym i zależnym od kilku czynników, m. im. czy obszar na którym znajduje się działka jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego.

Jeśli dany teren nie ma obowiązującego MPZP istnieje możliwość podziału działki na podstawie wydanych Warunków Zabudowy ( ale o tym trochę później)

Etapy podziału dla terenów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Pierwszym krokiem jest sporządzenie wstępnego projektu podziału. Projekt sporządzany jest najczęściej na kopii mapy zasadniczej, zakupionej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, to właśnie na niej pokazujemy koncepcję podziału, wrysowując nowopowstałe działki, a w części opisowej pokazujemy rozliczenie powierzchni nowych działek.

Wstępny projekt podziału może wykonać inwestor (właściciel działki) samodzielnie, jednak jest  to proces skomplikowany i najczęściej wykonuje go geodeta.

Wstępny projekt podziału wraz z szeregiem innych dokumentów (dokumenty zależne od Gminy do której się składa wniosek) m. in.  odpisem z księgi wieczystej (koszt 30 zł), wypisem z rejestru gruntów (wystarczy skrócony wypis, koszt 15 zł), mapa z orientacją, składamy do urzędu gminy. W urzędzie gminy następuję sprawdzenie m. in. czy przeznaczenie wydzielanych działek jest zgodne Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Opinia w sprawie proponowanego podziału nieruchomości wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie postanowienia.

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia, można przejść do docelowego podziału nieruchomości.

Geodeta zgłasza pracę geodezyjną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po otrzymaniu materiałów analizuje je, a następnie dokonuje pomiaru.

W dalszym etapie strony (właściciel działki dzielonej oraz właściciele działek sąsiednich) są zawiadamiane o spotkaniu na gruncie z geodetą w celu okazania granic i spisaniu protokołu.

Po spotkaniu na gruncie geodeta składa do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operat techniczny, który zawiera pełną dokumentację m. in. z czynność przeprowadzonych na gruncie oraz jest w nim załączona mapa z projektem podziału nieruchomości, wraz z przypisanymi już nowymi numerami działek.

Po pozytywnej kontroli operatu, geodeta uzyskuje na dokumentach (mapie z projektem podziału, kserokopii protokołu przyjęcia granic) urzędowe pieczątki. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji o zatwierdzenia projektu podziału.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzający projekt podziału składa się ponownie do urzędu gminy wraz z innymi dokumentami m. in.

  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • wstępny projekt podziału

dokumentację geodezyjną, na którą składa się:

  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • mapa z projektem podziału
  • wykaz zmian gruntowych
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Ważne jest aby wniosek złożyć  wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w przeciwnym razie właściciel będzie wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć czas otrzymania decyzji.

Całe postępowanie kończy się gdy decyzja staje się ostateczna (jest to po 2 tygodniach od otrzymania decyzji), wtedy dla nowych działek można założyć księgi wieczyste a następnie mogą zostać zbyte jako osobna własność.